โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพรวมการลงทะเบียน
การลงทะเบียนตามระดับชั้น
ติดต่อสอบถาม

ครูอัจฉรา  บุญกลิ่น หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เบอร์โทรศัพท์ 098 750 6654
ครูกิตติศักดิ์  แก้วไพจิตต์ หัวหน้างานชุมนุม เบอร์โทรศัพท์ 063 121 9399

กำลังดำเนินการ